top of page

Verkoopsvoorwaarden Zepterbelgium


1//

Wat betreft de verkoop op beurzen, salons en tentoonstellingen (op voorwaarde) dat de betaling in die hypothese niet contant gebeurt en dat de prijs hoger is dan 213,18 euro
(bedrag dat kan aangepast worden door de koning). Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij aan ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Afdeling 11 artikel 88.

 


2 //

In alle andere gevallen, die niet onder toepassing vallen van punt 1 blijft het weigeren van de levering door schuld van de koper - ongeacht de omstandigheden - een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de bestelbon. Alle eventuele gerechts- en invorderingskosten komen tevens ten laste van de koper met inbegrip van eventuele erelonen van advocaten.


3//

Eventuele waarborgen betreffende de werking en de vervanging van stukken strekken nooit verder dan de waarborgen desbetreffende gegeven door de producent, met inbegrip van de
waarborgstermijn.

 


4//

Pas bij volledige betaling van de verkoopsprijs effectief in de handen van de verkoper wordt de koper eigenaar van het verkochte goed. Cheques worden enkel aanvaard onder het uitdrukkelijke voorbehoud van inning.

 


5//

Indien de verkoper niet onmiddellijk kan leveren uit voorraad gelden de door hem opgegeven leveringstermijnen louter ten indikatieve titel. Laattijdigheid in levering kan geen grond tot schadevergoeding of annulatie zijn, lastens de verkoper.

 


6//

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

 


7//

Artikel 1 is niet van toepassing indien de goederen onmiddellijk betaald en afgeleverd zijn.

 


8//

 Indien leveringsdatum overschreden wordt moet de helft van het saldo betaald worden en dan kan het verder gestockeerd worden.

bottom of page